Dịch vụ

Quý khách sẽ không còn mệt mỏi vì đi bộ leo núi. Cáp treo sẽ mang đến cho Quý khách cảm giác mạnh mà vẫn an toàn
Đây là sản phẩm thay thế, được xây dựng nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu vận chuyển khách tham quan

Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (2016-05-11 15:37:56)

Căn cứ Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin trân trọng gởi Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau.

 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện kết quả kinh doanh năm 2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015
 4. Báo cáo kiểm toán năm 2015.
 5. Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
 6. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016.
 7. Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT và mức tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2016.
 8. Tờ trình xin chủ trương nâng cấp hệ thống Cáp treo cũ Trung Quốc theo công nghệ Châu Âu và báo cáo tổng mức đầu tư dự án nâng cấp hệ thống Máng Trượt theo công nghệ Châu Âu.
 9. Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hiệu lực ngày 01/07/2015; (thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung).
 10. Tờ trình về việc đề nghị chấp thuận cho Công ty chưa thực hiện các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
 11. Bầu bổ sung lại thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

+ Giấy ủy quyền cổ đông là cá nhân.

+ Giấy ủy quyền cổ đông là tổ chức.