Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh
- Mã chứng khoán: TCT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13 /03/2009.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2009
- Mục đích sử dụng danh sách: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.
- Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
 
Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chi nhánh TP.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TCT vào những ngày 16,17 và 18/3/2009..