THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU TCT

Căn cứ vào thông báo số 548/TB-SGDHN ngày 28/9/2009 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Nay, Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu TCT vào giao dịch tại SGDCK Hà Nội như sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: TCT
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Số lượng chứng khoán niêm yết: 3.197.000 cổ phiếu.
-Giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 31.970.000.000 đồng.
- Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ hai, ngày 5/10/2009.