Thông báo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh trân trọng thông báo và kính mời các Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.

I.        THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

-          Thời gian họp: 8h00, thứ ba, ngày 21 tháng 04 năm 2009.

-          Địa điểm họp: Hội trường Khách sạn Hòa Bình – Địa chỉ: số 210, Đường 30/4, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

-          Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 17/03/2009 ). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh).

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

-          Báo cáo của Ban giám đốc và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.

-          Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

-          Báo cáo của Ban kiểm soát và kiểm toán năm 2008.

-          Báo cáo tình hình triển khai dự án, phương án huy động vốn để đầu tư dự án cáp treo mới và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

-          Các vấn đề khác có liên quan.

III. TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI

Chương trình họp và tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ thảo luận, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 sẽ được đăng tải trên website: www.catour.com.vn, hoặc quý cổ đông có thể liên hệ nhận trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty theo địa chỉ: Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh (trong khuôn viên Khu Di tích Lịch sử Văn hóa Núi Bà Tây Ninh).

IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự với Ban tổ chức Đại hội trước 16h00, ngày 16/04/2009 qua điện thoại, Fax số: 066.3823448, email: catour@hcm.vnn.vn hoặc gởi trực tiếp thư xác nhận đến Công ty theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch Kinh doanh – Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, địa chỉ: Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh.

Khi đi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang thư mời, CMND/ Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được uỷ quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

 

Trân trọng thông báo và kính mời ./.

                                   

                                                    

CHỦ TỊCH HĐQT
                                                               (đã ký)
                                                 NGUYỄN THÁI BÌNH