Báo cáo kết quả kiểm toán và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin trân trọng gởi đến quý cổ đông Báo cáo kết quả kiểm toán và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 như sau: