Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011

 Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh hân hạnh gởi đến quý cổ đông báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2011, quý cổ đông quan tâm xin vui lòng tải dữ liệu tại đây.