Thông báo việc nhận góp ý các văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gởi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổ chức Hoạt động  của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

- Căn cứ Thư mời số 15/2021/TM-ĐHĐCĐ/TCT ngày 31/5/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

Thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ nêu trên, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 23/6/2021 (thứ tư). Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta hiện đang diễn biến hết sức phức tạp, nên Hội đồng Quản trị Công ty khuyến nghị Quý cổ đông ở vùng dịch không thể tham dự đại hội có thể đóng góp ý kiến về các văn kiện phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Hồ sơ đã đăng tải trên thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ website: www.catour.com.vn)

Văn bản đóng góp gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (Núi Bà Đen, Khu phố Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh). Hoặc địa chỉ email: tuankdcaptreo@gmail.com.

Thời gian: Trước 17h00, ngày 18/06/2021(thứ sáu)

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ông Nguyễn Thanh Tuấn – Thư ký HĐQT theo điện thoại số 0972.198.064.

Trân trọng./.

Tải Văn bản số 17/TB-ĐHĐCĐ/TCT ngày 04/6/2021