Dịch vụ

Quý khách sẽ không còn mệt mỏi vì đi bộ leo núi. Cáp treo sẽ mang đến cho Quý khách cảm giác mạnh mà vẫn an toàn
Đây là sản phẩm thay thế, được xây dựng nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu vận chuyển khách tham quan

Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (2018-06-23 15:44:24)

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2018

2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tổ chức  năm 2018

4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ Cá nhân năm 2018

5. Giấy ủy quyền tham gia biều quyết ĐHĐCĐ năm 2018

6. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông 2018

7. Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử ứng cử viên HĐQT và BKS

8. Thể lệ bầu cử BKS và HĐQT

9. Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu

10. Báo cáo hoạt động kinh doanh 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

11. Dự thảo quy chế quản trị Công Ty năm 2018

12. Tờ trình KH tài chính năm 2018

13. Dự thảo điều lệ Công Ty bổ sung và sửa đổi năm 2018

14. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017

15. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017

16. Báo cáo kiểm toán độc lập

17. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc

18. Tờ trình PPLN, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017

19. Tờ trình KH tiền lương BKS, HĐQT, Thư ký năm 2018

20. Tờ trình ban hành quy chế Nội bộ và Quản trị Công ty

21. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Cty

19. Danh sách trích ngang bầu bổ sung thành viên BKS

20. Danh sách trích ngang ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT

21. Thông báo đề cử ứng cử thành viên HĐQT-BKS

22. Dự thảo Biên bản  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

23. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018