Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin trân trọng thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Quý cổ đông vui lòng tải file thư mời Đại hội tại đây