TCT: Mutual Fund Elite (Non-Ucits) đã mua 68.800 cổ phiếu

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Mutual Fund Elite (Non-Ucits)
- Mã chứng khoán: TCT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 225.600 CP (tỷ lệ 7,06%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 68.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 294.400 CP (tỷ lệ 9,21%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu qua sàn
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/04/2013.