TCT: Mutual Fund Elite (Non-Ucits) đã mua 29.900 cổ phiếu

TCT: Mutual Fund Elite (Non-Ucits) đã mua 29.900 cổ phiếu- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Mutual Fund Elite (Non-Ucits)
- Mã chứng khoán: TCT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 142.200 CP (tỷ lệ 4,45%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 29.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 172.100 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,38%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 04/04/2013.