TCT: Mutual Fund Elite (Non-Ucits) đã mua 27.400 cổ phiếu

TCT: Mutual Fund Elite (Non-Ucits) đã mua 27.400 cổ phiếu- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Mutual Fund Elite (Non-Ucits)
- Mã chứng khoán: TCT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 172.100 CP (tỷ lệ 5,38%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 27.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 199.500 CP (tỷ lệ 6,24%)
- Lý do thay đổi sở hữu: mua cổ phiếu qua sàn
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 09/04/2013.