TCT: Gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2011

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh thông báo gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2011 như sau:

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Cáp treo núi bà Tây Ninh

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh

Mã chứng khoán: TCT

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/05/2012

Thời gian đã thông báo: Ngày 12/06/2012

Thời gian gia hạn: Ngày 01/08/2012

Lý do gia hạn: Có thời gian chuẩn bị nguồn tiền để thực hiện chi trả cổ tức.