TCT: 3/5 GDKHQ nhận cổ tức 2011 bằng tiền tỷ lệ 40% và họp ĐHCĐ

Thời gian thanh toán cổ tức: Ngày 12/06/2012.  

Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/5/2012

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/05/2012

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Thời gian và địa điểm sẽ thông báo sau.

2. Chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt.

− Tỷ lệ thanh toán: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng);

− Thời gian thanh toán: Ngày 12/06/2012

− Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh.