TCT: 28/09, GDKHQ nhận cổ tức 30% bằng tiền mặt

TCT: 28/09, GDKHQ nhận cổ tức 30% bằng tiền mặt
Trong đó, công ty trả cổ tức năm 2009 tỷ lệ 20%/ cổ phiếu và tạm ứng cổ tức năm 2010 tỷ lệ 10%/ cổ phiếu.

Ngày 30/09 là ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2009 và tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt của CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã CK: TCT).

Theo đó, công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2009 và tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt tỷ lệ 30%/cp (01 cổ phần được nhận 3.000 đồng)

Trong đó:

+ Trả cổ tức năm 2009: 20%/ cổ phiếu;

+ Tạm ứng cổ tức năm 2010: 10%/ cổ phiếu.

Thời gian thực hiện vào ngày 19/10/2010.

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.