Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin thông báo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV năm 2011 như sau (tải dữ liệu tại đây)