Thư mời và văn kiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự đại hội

- Thời gian họp: 08h00’, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (thứ tư).

- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tại Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Thành phần tham dự: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/5/2021. Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh).

II. Nội dung đại hội

Đại hội thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Kế hoạch tài chính năm 2021.

 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;
 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
 3. Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

7. Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021.

 1. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
 2. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

11. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

12. Thông qua Tờ trình phê duyệt đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021;

13. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021;

14. Một số nội dung khác có liên quan.

III. Tài liệu phục vụ đại hội

- Chương trình họp, giấy ủy quyền và tài liệu liên quan đến các vấn đề cần thảo luận, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được đăng tải trên website: http://www.catour.com.vn.

IV. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với Ban tổ chức đại hội chậm nhất đến 17h00 ngày 18/6/2021 qua địa chỉ email: tuankdcaptreo@gmail.com, điện thoại và Fax số: (0276) 3823448 hoặc gửi trực tiếp thư xác nhận tham dự theo địa chỉ: Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh – Địa chỉ: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Khi đi tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời họp, CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Mọi thắc mắc về đăng ký tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể liên hệ trực tiếp Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh:

-         Phòng HC - NS:  0276.3624046         

-         Ông Nguyễn Thanh Tuấn: 0972.198.064

Trân trọng kính mời./.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự đại hội

- Thời gian họp: 08h00’, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (thứ tư).

- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tại Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Thành phần tham dự: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/5/2021. Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh).

II. Nội dung đại hội

Đại hội thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Kế hoạch tài chính năm 2021.

 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;
 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
 3. Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

7. Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021.

 1. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
 2. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

11. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

12. Thông qua Tờ trình phê duyệt đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021;

13. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021;

14. Một số nội dung khác có liên quan.

III. Tài liệu phục vụ đại hội

- Chương trình họp, giấy ủy quyền và tài liệu liên quan đến các vấn đề cần thảo luận, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được đăng tải trên website: http://www.catour.com.vn.

IV. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với Ban tổ chức đại hội chậm nhất đến 17h00 ngày 18/6/2021 qua địa chỉ email: tuankdcaptreo@gmail.com, điện thoại và Fax số: (0276) 3823448 hoặc gửi trực tiếp thư xác nhận tham dự theo địa chỉ: Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh – Địa chỉ: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Khi đi tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời họp, CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Mọi thắc mắc về đăng ký tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể liên hệ trực tiếp Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh:

-         Phòng HC - NS:  0276.3624046         

-         Ông Nguyễn Thanh Tuấn: 0972.198.064

Trân trọng kính mời./.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty: 

1. Chương trình Đại hội

2. Quy chế Đại hội

3. Báo cáo Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021

5. Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2021

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

7. Báo cáo hoạt động BKS năm 2020

8. Ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

9. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

10. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020

11. Tờ trình thù lao HĐQT 2021

12. Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, hoạt động HĐQT và BKS

13 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

14. Quy chế quản trị nội bộ công ty

15. Quy chế hoạt động HĐQT

16. Quy chế hoạt động BKS

17. Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung TV HĐQT

18. Quy chế bầu cử, ứng cử bổ sung TV HĐQT

19. Đơn đề cử thành viên HĐQT

20. Đơn ứng cử HĐQT

21. Mẫu Sơ yếu lý lịch HĐQT

22. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021