Thông báo về việc thay đổi các chức danh Hội đồng Quản trị và Giám đốc điều hành

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 09/12/2011, Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin thông báo về việc thay đổi các chức danh Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty như sau:

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH CŨ
CHỨC DANH MỚI
1
Nguyễn Thái Bình
Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT
2
Lê Hữu Phước
Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Chủ tịch HĐQT
3
Trần Trung Kiên
Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
4
Đặng Tấn Tài
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
5
Lê Thanh Sơn
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT