Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức đợt I năm 2008

THÔNG BÁO
về ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức đợt I năm 2008
- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh
- Mã chứng khoán: TCT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 09/09/2008.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2008
- Tỷ lệ cổ tức đợt I năm 2008: 15% (1.500 đồng/ cổ phiếu)
- Thời gian trả cổ tức: 30/09/2008
- Địa điểm chi trả cổ tức:
+ Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại các Công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản.
+ Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại phòng Kế toán tài vụ Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (Khu du lịch Núi Bà - Xã Ninh Sơn - Thị xã Tây Ninh)
 
Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại TP.HCM sẽ tạm ngừng lưu ký chứng khoán TCT vào những ngày 10, 11 và 12/09/2008.