Thông báo về ngày cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán

Căn cứ vào công văn số: 343/TB-VSD ngày 02/02/2010 của Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam.
Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng như sau:
- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Trụ sở chính: Xã Ninh Sơn,Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.3624139            Fax: 066.3823448.
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Mã chứng khoán: TCT.
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2010.
- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần - 1 quyền.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 3 năm 2010.
- Địa điểm: Tại hội trường Công ty CP Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh, số 210 đường 30/4 Thị xã Tây Ninh.
Trân trọng thông báo!