Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010