Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành như sau:
Vui lòng tải file dữ liệu tại đây