Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TCT của CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2014
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2014
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Khách sạn Hòa Bình – số 436, đường 30/4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.