Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2013

TCT: 24/4, chốt quyền trả cổ tức năm 2013 (2.000 đ/cp)
Cáp treo Núi Bà Tây Ninh chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt 20%

Mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 2.000 đồng tiền mặt.

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2014

Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.

− Tỷ lệ thực hiện: 20%/ cổ phiếu (2.000 đồng/cổ phiếu)

− Thời gian thực hiện: 15/05/2014.

* Địa điểm thực hiện:

Đối với CK lưu ký người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với CK chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.