Thông báo mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
File thư mời kèm theo