Thông báo mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 lần 2