Thông báo Đại hội thường niên năm 2011

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Quý cổ đông quan tâm vui lòng tải file Thông báo và các văn kiện có liên quan dưới đây:
1. Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
2. Giấy uỷ quyền cá nhân.
3. Giấy uỷ quyền tổ chức.