Thông báo chốt danh sách cổ đông thưởng cổ phiếu

Cáp treo Núi Bà Tây Ninh chốt quyền thưởng cổ phiếu 1:1
Cáp treo Núi Bà Tây Ninh chốt quyền thưởng cổ phiếu 1:1

Người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới.

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh-Catour (TCT)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/01/2014

* Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (thuật ngữ thưởng cổ phiếu cũ)

− Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (Người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

− Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Không có.

− Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu sẽ nhận được 105 cổ phiếu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

* Địa điểm thực hiện:

Đối với CK lưu ký người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với CK chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở chính của Công ty, địa chỉ: Xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh và xuất trình chứng minh nhân dân.