Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010

TCT: 29/08, GDKHQ nhận cổ tức 40% bằng tiền
Thời gian thanh toán: Ngày 19/09/2011

CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã CK: TCT) chốt danh sách cổ đông vào ngày 31/08/2011 để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt

Tỷ lệ thanh toán: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng);

Thời gian thanh toán: Ngày 19/09/2011

− Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh (xuất trình Chứng minh nhân dân).