Thông báo cán bộ công bố thông tin

Để thuận tiện cho Quý cổ đông liên hệ nắm bắt một số thông tin có liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh. Nay, Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin thông báo như sau:
1. Cán bộ công bố thông tin: Ông Nguyễn Thế Nghiêm
2. Số điện thoại liên hệ: 066.3823448 hoặc 0913880545.
Trân trọng thông báo.