Hồ sơ đề cử, ứng cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin trân trọng gởi đến quý cổ đông Hồ sơ đề cử, ứng cử Hội đồng Quản trị.
1. Đơn đề cử, ứng cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát
2. Sơ yếu lý lịch