Thông báo về việc bổ nhiệm Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin thông báo việc Hội đồng Quản trị Công ty bổ nhiệm Phó giám đốc điều hành và Kế toán trưởng nhiệm kỳ năm 2012 - 2016 như sau:
1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Sinh - Kế toán trưởng giữ chức vụ Phó giám đốc điều hành.
2. Bà Trần Thị Song Giang - Phó kế toán trưởng giữ chức vụ Kế toán trưởng.
File Quyết định đính kèm:
+ Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty.
+ Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.