Công bố thông tin về việc đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin công bố thông tin đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 21 tháng 02 năm 2014 với số lượng cổ phiếu lưu ký hiện tại là 6.394.000 cổ phiếu. File đính kèm.
1. Công văn công bố thông tin.
2. Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.