Báo cáo tài chính quý I năm 2010

Báo cáo tài chính quý I năm 2010 của Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh. Quý cổ đông quan tâm xin vui lòng tải dữ liệu tại đây