Báo cáo tài chính năm 2012

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin trân trọng gởi đến quý cổ đông báo cáo tài chính năm 2012 như sau:
1. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2012.
2. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2012.
3. Báo cáo tài chính năm 2012.