Báo cáo tài chính năm 2010

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh hân hạnh gởi đến quý cổ đông báo cáo tài chính năm 2010. Mời quý cổ đông quan tâm tải báo cáo dưới đây:
1. Báo cáo tài chính năm 2010.
2. Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2010.
3. Báo cáo kiểm toán năm 2010.