Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin trân trọng gởi đến quý cổ đông báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013. Mời quý cổ đông quan tâm vui lòng tải dữ liệu như sau:
1. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013.
2.Báo cáo kết quả công tác soát xét về báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013.
3. Thuyết minh báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013.