Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010. Mời quý cổ đông quan tâm tải dữ liệu tại đây