Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo file đính kèm.